☰ Menu

Status obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. Aktualizacja.

Status obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. Aktualizacja.

Status obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii: co należy wiedzieć.
Aktualne (28 luty 2018) informacje dla obywateli UE zamieszkałych w UK. Informacje zaczerpnięto z oficjalnej strony internetowej brytyjskiego rządu. Są one aktualizowane na bieżąco, więc radzimy zaglądać tam regularnie.

 

Podczas negocjacji dotyczących opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię rząd brytyjski zawarł porozumienie dotyczące praw obywateli UE. Porozumienie zagwarantuje pewną przyszłość milionom obywateli UE oraz ich rodzinom w Wielkiej Brytanii. Co najważniejsze, pozwoli im na pozostanie w Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej 29 marca 2019 r. z zachowaniem dostępu do funduszy i usług publicznych.

W chwili obecnej obywatele Unii Europejskiej nie muszą podejmować żadnych działań. Do czasu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, status obywateli UE zamieszkałych na jej terenie nie ulegnie zmianie.

Umowa dotycząca praw obywateli Unii Europejskiej oraz ich rodzin
Umowa dotycząca praw obywateli Unii Europejskiej oraz ich rodzin stanowi:

 • Osoby, które do 29 marca 2019 r. będą nieprzerwanie i legalnie przebywać na terenie Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat, będą mogły ubiegać się o pobyt stały uzyskując „status osoby osiedlonej”. Oznacza to, że będą mieć prawo do zamieszkania z dostępem do funduszy i świadczeń publicznych oraz ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie.
 • Osoby, które przybędą do Wielkiej Brytanii przed 29 marca 2019 r., a które do tego czasu nie będą nieprzerwanie i legalnie zamieszkiwać na jej terenie przez okres 5 lat, po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię będą mogły złożyć wniosek o prawo do pozostania do upływu 5-letniego okresu progowego. Wtedy będą mogły ubiegać się o status osoby osiedlonej.
 • Członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej zamieszkali na terenie Wielkiej Brytanii oraz ci, którzy dołączą do nich przed 29 marca 2019 r. również będą mogli ubiegać się o status osoby osiedlonej, zwykle po 5 latach pobytu.
 • Członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, partnerzy niezamężni lub pozostający w związkach cywilnych oraz dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie pozostający na utrzymaniu) będą mogli dołączyć do obywateli Unii Europejskiej po jej opuszczeniu przez Wielką Brytanię, jeśli będą pozostawać w takim związku w dniu 29 marca 2019 r.

Obywatele Unii Europejskiej posiadający status osoby osiedlonej lub zezwolenie na pobyt tymczasowy będą mieć niezmieniony dostęp do opieki zdrowotnej, emerytur oraz pozostałych świadczeń na terenie Wielkiej Brytanii.

Ocena wniosków o status osoby osiedlonej
O status osoby osiedlonej będą mogli ubiegać się obywatele państw Unii Europejskiej lub członkowie ich rodzin. Uzgodniono, że warunki uzyskania statusu osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii przez obywateli UE oraz członków ich rodzin będą takie same lub korzystniejsze, niż istniejące obecnie w ramach Dyrektywy w sprawie prawa do swobodnego przemieszczania się. W większości przypadków wymagany będzie 5-letni nieprzerwany i legalny pobyt w Wielkiej Brytanii. Kryteria zostaną przedstawione w umowie wystąpienia zawartej pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią.

Osoby, które spełnią kryteria i złożą ważny wniosek, uzyskają status – z wyjątkiem następujących przypadków osób, które:

 • nie mieszkały w Wielkiej Brytanii przed 29 marca 2019 r. (patrz przypis 2)
 • uzyskały odpowiedź odmowną ze względu na wcześniejsze wyroki skazujące za poważne przestępstwa lub ze względów bezpieczeństwa

Umowa wystąpienia stanie się częścią prawa brytyjskiego, w związku z czym Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) nie będzie mogło odrzucić wniosku z powodu nieuwzględnionego w umowie.

Przypis 2: Osoby będące członkami najbliższej rodziny obywatela UE zamieszkałego na terenie Wielkiej Brytanii, które mieszkały poza jej terenem, kiedy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską.

Składanie wniosków o status osoby osiedlonej
Obywatele UE oraz członkowie ich rodzin zamieszkali na terenie Wielkiej Brytanii będą musieli uzyskać dokument potwierdzający ich status. Uzyskanie statusu będzie stanowić potwierdzenie (na przykład dla pracodawców lub usługodawców publicznych), że posiadają oni pozwolenie na dalszy pobyt i pracę na terenie Wielkiej Brytanii.

Opłata za złożenie wniosku nie będzie przekraczać wysokości opłat pobieranych od obywateli brytyjskich za brytyjski paszport. Osoby posiadające ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu będą mogły złożyć wniosek bezpłatnie.

Proces składania wniosków będzie na tyle uproszczony, szybki i przyjazny użytkownikowi na ile to możliwe. Aby zredukować ilość wymaganych dokumentów, zostaną w nim wykorzystane dane posiadane obecnie przez administrację państwową. Na przykład dokumentacja Brytyjskiego Urzędu Celno-Skarbowego (HMRC) wykaże historię zatrudnienia danej osoby na terenie Wielkiej Brytanii.

Obywatele UE ubiegający się o ten status będą musieli:

 • przedstawić dokument tożsamości wraz z aktualnym zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości i narodowości
 • zgłosić wszelkie wyroki za popełnione przestępstwa

Nie będą musieli:

 • rozliczać się z każdej podróży poza teren Wielkiej Brytanii
 • przedstawiać dowodów na posiadanie rozszerzonego ubezpieczenia na wypadek choroby
 • mieć pobieranych odcisków palców

Elektroniczny formularz wniosku zostanie najprawdopodobniej udostępniony pod koniec 2018 r.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie służyć pomocą, aby zapobiegać odrzuceniu wniosku z powodu prostych błędów lub przeoczeń. W razie drobnych przeoczeń Ministerstwo będzie kontaktować się z daną osobą, udzielając pomocy w ich skorygowaniu. W razie konieczności dostarczenia dodatkowych dowodów informacje na ten temat będą przekazywane przed podjęciem decyzji.

Aby zapewnić odpowiednią ilość czasu na złożenie wniosku, program będzie aktywny przez długi okres, co najmniej 2 lat po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W tym okresie prawa obywateli UE będą chronione na terenie Wielkiej Brytanii. Osoby, które złożą wniosek w ramach obowiązującego programu, ale nie uzyskają odpowiedzi przed upływem tego okresu, będą mogły pozostać na terenie Wielkiej Brytanii do podjęcia decyzji w ich sprawie.

Prawo do stałego pobytu zgodnie z prawem Unii Europejskiej
Do końca członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej nie będzie potrzeby ubiegania się o dokument stwierdzający prawo do zamieszkania na jej terenie, chyba że dana osoba:

 • jest członkiem dalszej rodziny osoby pochodzącej z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ang. European Economic Area - EEA) lub Szwajcarii
 • chce ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie
 • chce sponsorować wniosek wizowy swojego partnera zgodnie z zasadami prawa imigracyjnego

Zezwolenie na stały pobyt potwierdza uprawnienia posiadane na mocy prawa europejskiego. W przyszłości, prawo Unii Europejskiej nie będzie mieć zastosowania, a migracja i status obywateli UE będą podlegać prawodawstwu Wielkiej Brytanii.

Zamiana na dokument potwierdzający status osoby osiedlonej będzie prostym procesem niepodlegającym opłatom, a prawo do stałego pobytu nie będzie poddawane ponownej ocenie.

Wymagane będzie:

 • przedstawienie dokumentu tożsamości wraz z aktualnym zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości i narodowości
 • potwierdzenie zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii
 • zgłoszenie wszelkich wyroków za popełnione przestępstwa

W celu uzyskania elektronicznej aktualizacji (w języku angielskim) informacji o tym, od kiedy będzie można ubiegać się o pozostanie na terenie Wielkiej Brytanii na mocy nowego statusu osoby osiedlonej oraz jakie działania trzeba będzie podjąć w tym zakresie – należy zarejestrować się na stronie internetowej.

Prawo stałego pobytu
Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię nie będzie mieć wpływu na posiadane prawo stałego pobytu.

Po uruchomieniu programu ubiegania się o status osoby osiedlonej, zamiana posiadanego pozwolenia na dokument potwierdzający status osoby osiedlonej będzie prostym procesem niepodlegającym opłatom dla osób, które zechcą skorzystać z umowy wystąpienia. Prawo do stałego pobytu nie będzie poddawane ponownej ocenie.

Wymagane będzie:

 • przedstawienie dokumentu tożsamości wraz z aktualnym zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości i narodowości
 • potwierdzenie zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii
 • zgłoszenie wszelkich wyroków za popełnione przestępstwa

Osoby pragnące uzyskać aktualny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu mogą ubiegać się o biometryczne zezwolenie na pobyt stały.

Obywatele Unii Europejskiej, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej
Osoby, które przybędą do Wielkiej Brytanii po 29 marca 2019 r., będą mogły zamieszkać, pracować i studiować na jej terenie, podlegając okresowi rejestracji. Ten „okres wdrożeniowy”, wraz z określeniem jego długości, jest obecnie negocjowany z Unią Europejską.

Ustalenia imigracyjne, które będą mieć zastosowanie w tym okresie oraz po jego zakończeniu nie zostały jeszcze uzgodnione. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną opublikowane najszybciej jak to możliwe, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na opracowanie planu i przygotowania. Elektroniczną aktualizację informacji (w języku angielskim) można uzyskać po zarejestrowaniu się na stronie internetowej.

Pracodawcy brytyjscy oraz pracownicy będący obywatelami Unii Europejskiej
Obywatele UE pracujący na terenie Wielkiej Brytanii oraz firmy brytyjskie zatrudniające obywateli UE nie muszą podejmować obecnie żadnych działań.

Ścisła współpraca z firmami oraz różnymi organizacjami ma na celu ustalenie, jaki wpływ wywrą na nie wspomniane zmiany.

W lipcu 2017 r. rząd zlecił niezależnej Komisji Doradczej ds. Migracji (ang. Migration Advisory Committee - MAC) zebranie dowodów na rodzaje migracji z UE oraz ich rolę w szerszej gospodarce przed opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Komisję poproszono o przedstawienie raportu do września 2018 r. Zawarte w nim materiały pozwolą na opracowanie przyszłego systemu imigracyjnego.

Opublikowano 7 kwiecień 2017
Ostatnia aktualizacja 28 luty 2018
www.gov.uk    wersje w pozostałych językach: DE, ES, FR, IT, LT, PT, RO