☰ Menu

Regulamin korzystania ze strony DiversityVoice.com

Witamy w serwisie DiversityVoice.com.

W celu umieszczenia ogłoszenia i korzystania z fora DiversityVoice.com należy zarejestrować się w naszym serwisie. Jeżeli posiadasz swoją nazwę konta i hasło prosimy o wpisanie ich do podanych obok rubryk. Jeżeli nie posiadasz proszę na kliknięcie znaku „zarejestruj się" i wypełnienie wszystkich rubryk. Jednocześnie rejestrując się do naszego serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobistych.

Regulamin rejestrowania nowego konta w serwisie DiversityVoice.com

Przed założeniem konta należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia.

 1. Informacje niezbędne do korzystania z konta udostępniane są pod koniec procedury rejestracyjnej.
 2. Jeśli użytkownik konta nie logował się do konta przez 45 kolejnych dni, diversityvoice.com ma prawo do usunięcia z konta wszystkich znajdujących się tam wiadomości.
 3. Jeśli użytkownik konta nie logował się do niego w żaden sposób przez 90 kolejnych dni, diversityvoice.com ma prawo do usunięcia nieużywanego konta wraz z zawartością.
 4. Korzystanie z usług diversityvoice.com i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.
 5. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa o ochronie danych osobowych z 1998 roku) przez diversityvoice.com w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
 6. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skorzystać z możliwości strony profilowej lub zwrócić się korespondencyjnie na adres e-mail do The CIO Diversity Voice Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez MECA danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi diversityvoice.com jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem konta tego użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Uni Europejskiej przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  2. nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  3. nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  4. nie umieszczanie wyrażeń do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem; konta którego nazwa zawiera zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem; konta, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez diversityvoice.comt, (administratorów, redakcje, reklama, etc.), co może wprowadzić w błąd innych użytkowników
  5. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem www.diversityvoice.com/regulamin i zapoznawania się z nimi.
 9. Użytkownik nie może, bez uprzedniej zgody diversityvoice.com, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z bezpłatnych kont pocztowych w systemie diversityvoice.com, jak również odsprzedawać osobom trzecim takich praw.
 10. Wiarygodność kont systemu diversityvoice.com nie jest kontrolowana przez The CIO Diversity Voice.
 11. Stosowane przez The CIO Diversity Voice nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i ich informacji służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych.
 12. diversityvoice.com nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki użytkownicy rejestrują się na konto, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta,
  3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
  4. udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  5. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania.
  6. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
 13. DiversityVoice.com zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:
  1. okresowego wyłączania systemu diversityvoice.com bez uprzedniego powiadomienia,
  2. natychmiastowego zablokowania każdego konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu,
  3. skasowania w sytuacjach wyjątkowych, wszystkiego co znajduje się na serwerach diversityvoice.com,
  4. zablokowania na serwerach diversityvoice.com nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr Użytkowników diversityvoice.com przez nadawców wiadomości z zewnątrz, w wypadku narażenia systemu w diversityvoice.com na straty lub niestabilność lub w razie naruszenia Regulaminu diversityvoice.com
  5. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkowników, na stronach WWW systemu diversityvoice.com
  6. wprowadzenia ograniczeń ilości i wielkości informacji przyjmowanych oraz przechowywanych przez system pocztowy. Ograniczenie powyższe dotyczyć może konkretnych kont na przykład udostępnionych dla partnerów strony. Może ono zostać wprowadzone na czas określony lub bez takiego ograniczenia czasowego.
 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku przejścia z usługi konta darmowego do konta płatnego, a następnie rezygnacji z usługi konta płatnego, nie ma możliwości powrotu do dawnego konta darmowego z takim samym adresem, jak poprzednio.
 15. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez diversityvoice.com uznane za niepożądane, diversityvoice.com może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
 16. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym konta pocztowego są fałszywe diversityvoice.com zastrzega sobie prawo do usunięcia takich kont pocztowych.
 17. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:
  1. wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników,
  2. dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do listów przychodzących i wychodzących z bezpłatnego konta,
  3. wyświetlania na stronach WWW portalu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.
 18. Wszelkie działania wymienione w pkt. 24 będą podejmowane bez ingerencji w treść korespondencji użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
 19. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.
 20. Wszelkie ewentualne promocje, konkursy i nagrody będą w miarę możliwości dostosowywane do udostępnionych przez użytkownika danych tj. wieku, płci, zainteresowań itp.
 21. W ramach bezpłatnej usługi rejestrowania konta w diversityvoice.com nie świadczy indywidualnej obsługi klientów przez konsultantów diversityvoice.com. Diversityvoice.com udostępnia na stronach działu Pomoc wszelkie wskazówki, porady oraz wyjaśnienia, które mogą pomóc użytkownikom diversityvoice.com
 22. Sposób i tryb składania reklamacji:
  1. Każdemu Użytkownikowi diversityvoice.comt przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem diversityvoice.com
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. The CIO Diversity Voice rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5. The CIO Diversity Voice zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt c w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od diversityvoice.com (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). polskisomerset.com ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 23. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników diversityvoice.com niniejszego regulaminu należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 24. diversityvoice.com zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 25. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie diversityvoice.com pod adresem: Regulamin korzystania ze strony DiversityVoice.com

Ochrona danych osobowych

Udostępniane dane są chronione w pełni zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych. The CIO Diversity Voice jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy diversityvoice.com

Udostępnianie danych jest dobrowolne.